Termíny:

  • reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá
    do 30.9.2022 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú územne príslušnému odboru školstva OÚ v sídle kraja.
  • Regionálne úrady školskej správy
    do 30.10.2022 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4