Termíny:

  • reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá
    do 15.9.2018 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú územne príslušnému odboru školstva OÚ v sídle kraja.
  • Okresné úrady
    do 30.9.2018 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4