Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach za rok 2021

ŠVZ (MŠVVŠ SR) 14-01
Rok2021
Mesiac09

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVaŠ SR.

Termíny:

  • Reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá
    do 30.9.2021 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú územne príslušnému odboru školstva OÚ v sídle kraja.
  • Okresné úrady
    do 30.10.2021 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4