Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach za rok 2023

ŠVZ (MŠVVŠ SR) 14-01
Rok2023
Mesiac09

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVaŠ SR.

Termíny:

  • Reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá
    do 30.9.2023 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú územne príslušnému odboru školstva OÚ v sídle kraja.
  • Regionálne úrady školskej správy
    do 30.10.2023 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4